Onderdeel van Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

Organisatie

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE) is een onafhankelijke stichting. Het is een organisatie met bijna 600 vrijwillige medewerkers en een groot aantal betaalde professionele krachten (de projectcoördinatoren) die worden ondersteund door een team van projectvrijwilligers.

De projectcoördinatoren zijn sociaal-agogisch geschoolde HBO beroepskrachten, met als primaire taak de begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers. Zij zijn de belangrijkste schakel tussen de VHE, vrijwilligers en hulpvragers/verwijzers. De projectcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de match tussen hulpvraag en vrijwilliger en de kwaliteit van de trajecten

Naast de Maatjes die betrokken zijn bij het Maatje040-project, werken er bij de VHE diverse projectvrijwilligers. Zij ondersteunen de verschillende projecten en vervullen de functies van gastvrouw of gastheer. Ook lopen er regelmatig stagiaires mee bij de VHE.

Sinds 1 januari 2020 is de VHE ook verantwoordelijk voor de Werkplaats Financiën. De Werkplaats Financiën houdt op 6 plaatsen in Eindhoven spreekuren voor mensen met financiële zorgen en problemen. Zij werken daarin samen met het project AdministratieMaatje, de gemeente Eindhoven, Sociale Raadslieden en WIJeindhoven. 

Missie

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE) werd 22 januari 1969 opgericht onder de naam Algemene Hulpdienst. De vertegenwoordigers van de Sint Vincentius vereniging, de Diakonie der Hervormde Gemeente en de Diakonie van de Gereformeerde Kerk  te Eindhoven zagen in dat door de ontkerkelijking steeds grotere groepen mensen verstoken zouden blijven van (parochiële) hulp en ondersteuning. Zij richtten de Algemene Hulpdienst op. De Algemene Hulpdienst had als doel het zonder winstoogmerk incidentele en overbruggende hulp te bieden aan een ieder die in acute nood verkeert, ongeacht zijn godsdienstige of politieke overtuiging, levensopvatting of maatschappelijke positie.

Visie

Er vindt een verschuiving plaats van formele zorg naar informele zorg. Informele zorg kan de formele zorg niet vervangen, maar als er voldoende professionele back-up is, kan het wel een waardevol onderdeel van een zorgtraject zijn. Met haar Maatjesprojecten wil de VHE op een professionele manier vrijwilligerswerk bevorderen en faciliteren.

De VHE is een stichting met een ANBI-status. Klik hier voor meer informatie.

Bekijk hier onze jaarrapportages: 2018 2019 2020 2021

Governance
Het bestuur werkt volgens de code Goed Bestuur Sociaal Werk Nederland.

Beloningsbeleid: de salariëring van de beroepskrachten van de VHE is conform de CAO Sociaal Werk.

De bestuursleden van de stichting werken onbezoldigd.

Bekijk hier de Visie op toezicht.

Bekijk hier het klachtenreglement.

Bekijk hier informatie over de vertrouwenspersoon.

Bekijk hier het beleidsplan Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.

Bekijk hier de privacyverklaring.

Bekijk hier de beroepscode Sociaal Werk.

Contact

Wil je meer weten over Maatje040? Neem contact met ons op of kom binnenlopen. Onze openingstijden en antwoorden op veelgestelde vragen zijn hier te vinden.